ساخت دقیق همراه با ظرافتهای معمارانه همواره از دغدغه های ما در گروه معماری آوان بوده است . گروه معماری آوان در دهه نخست فعالیت های خود ، مسئولیت اجرایی تعداد قابل توجهی از پروژه های خود را عهده دار شده است و اکنون پشتوانه این تجارب با نگرشی علمی و مهندسی به فرآیند ساخت و تحویل این واحد را تأسیس نموده است.
اساس فعالیت در این واحد مدیریت کیفیت و زمان از طریق به کارگیری نیروهای متخصص ، تجهیزات پیشرفته و مصالح مناسب با پروژه است .