باغ

مرمت و بازسازی ویلا 200 متری و باغ و محوطه 4000 متری

خدمات شامل: برداشت جز به جز از بنا و محوطه، طراحی سه بعدی محوطه و تهیه نقشه های فاز یک و فاز دو محوطه، ارائه سه بعدی فضاهای داخلی، ارائه نقشه های فاز دو معماری با توجه به طراحی معماری داخلی و نقشه های سازه تاسیسات، نظارت بر اجرای ساختمان بر اساس نقشه های تایید شده با رعایت کلیه ضوابط فنی و مشاوره به کارفرما در مورد خرید مصالح مصرفی ساختمان
750-3
750-2
663
663-3
625
750-1
اجرای کار
j
one
5
3
563
563-2
8
6
9
7
2-1500
4-1500
قبل و در حین کار
2
1
4
3