منزل آقای فروغی

مرمت واحد 270 متری مسکونی همراه با تراس واقع در شهرک گلستان

خدمات شامل: برداشت جز به جز از بنا و محوطه، ارائه تصاویر سه بعدی داخلی و نقشه های اجرایی،نظارت بر اجرای ساختمان بر اساس نقشه های تایید شده با رعایت کلیه ضوابط فنی و مشاوره به کارفرما در مورد خرید مصالح مصرفی ساختمان
S1-web2
S2-web

yard-alt-3-web
اجرای کار
web3-667
web-667
web4-667
web6-667
web7-667
web9-667

web6-1500
1500web
web3-1500
web2-1500
web-1333
web3-1333
weeb-1333-2
web-13337
قبل و در حین کار
index2
index4
index8
index15