لابی آقای فروغی

مرمت لابی ورودی ساختمان مسکونی واقع در شهرک گلستان

دمات شامل: برداشت جز به جز از بنا و محوطه، ارائه تصاویر سه بعدی داخلی و نقشه های اجرایی
web2
web3
web4