امیردشت

طراحی ویلا 800 متری سه طبقه واقع درشهرک ویلایی امیردشت نمک آبرود

خدمات شامل: ارائه نقشه های اصلاحی معماری با توجه به پلان موجود، ارائه سه بعدی فضاهای داخلی، ارائه نقشه های فاز دو معماری با توجه به طراحی معماری داخلی و نقشه های سازه و تاسیسات، ارائه چهار آلترناتیو سه بعدی جهت طراحی نمای ویلا، ارائه نقشه های فاز یک و دو نمای ویلا، ارائه نقشه های شاپ(جزئیات اجرایی) نما با توجه به تایید نمای طراحی شده،طراحی سه بعدی محوطه و تهیه نقشه های فاز یک و فاز دو محوطه، نظارت بر اجرای ساختمان بر اساس نقشه های تایید شده با رعایت کلیه ضوابط فنی و مشاوره به کارفرما در مورد خرید مصالح مصرفی ساختمان