دبستان

طراحی نمای ساختمان مسکونی 20 واحده واقع در خیابان دبستان سید خندان

خدمات شامل: طراحی دو آلترناتیو سه بعدی از نما و ارائه نقشه های فاز دو و اجرایی آن، نظارت بر اجرای نما بر اساس نقشه های تایید شده با رعایت کلیه ضوابط فنی و مشاوره به کارفرما در مورد خرید مصالح مصرفی ساختمان می باشد.
web3-dabestan
web2-dabestan