باجک

طراحی مجموعه چند عملکردی

تجاری-اقامتی-فرهنگی-تفریحی40000 متری واقع در خیابان باجک قم (خدمات شامل ارائه نقشه های فاز صفر و مطالعاتی معماری با توجه به موقعیت ملک، ارائه دقیق نقشه های فاز دو معماری با توجه به طراحی معماری داخلی و نقشه های سازه و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی، ارائه سه آلترناتیو سه بعدی جهت طراحی نما، ارائه نقشه های فاز یک و فاز دو نما، ارائه نقشه های شاپ(جزئیات اجرایی) نما با توجه به تایید نمای طراحی شده
web07
webA15