اداری

طراحی داخلی واحد اداری 180 متری واقع در شهرک گلستان

خدمات شامل: ارائه تصاویر سه بعدی داخلی، و جانمایی فضاهای مورد نیاز کارفرما می باشد.